รางวัลของเรา
Rewards

1

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง “สถานศึกษาพอเพียง 2552”

2

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรวงวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2545

3

ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรวงวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2540

1

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2549

2

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2546

3

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2543

1

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงินจากผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O - net) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน

3

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2555 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง

4

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน

5

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน

6

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50

7

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50

8

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทอง

9

มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ปีการศึกษา 2552 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเหรียญทองแดง

10

มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – net ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2550 - 2551

1

ได้เป็น “ตัวแทนประเทศไทย” เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ในงาน WRO 2010 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

2

ได้รับ “รางวัลเหรียญทอง” จากการแข่งขันกิจกรรมจักสานไม้ไผ่ ชั้น ม. 1 - 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 60

3

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61

4

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61

5

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ชั้นประถมศึกษาตอนต้น(ป.1-3)

ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์
ในงาน WRO 2010 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการแข่งขันประกวดมารยาทไทย
โครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย