หลักสูตร
Curriculums

เปิดสอนหลักสูตร Grape SEED โดยเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (More) หัวใจของการเรียน GrapeSEEDคือ สอนแบบเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนแม่สอนลูก โรงเรียนพรศิริกุล ได้นำหลักสูตร GrapeSEED มาสอนครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2558 ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยม ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารแบบ “แม่สอนลูก” จากทฤษฎีความเชื่อที่ว่า แม่ทุกคนสอนลูกให้รู้ภาษาได้ก่อนที่จะมาโรงเรียน เราจึงนำร่องการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนผ่านเจ้าของภาษาและสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านการวิจัยจำนวนมากถึง 44 หน่วย (44 Units) ทั้งจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและความสนุกในการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างดีเลิศ เปิดประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกันทุกห้องเรียน...

GrapeSEED English Communication Solution

หลักสูตรได้ผ่านการวางแผนการสอนอย่างละเอียด รอบคอบ รัดกุม โดยนักเรียนหลักสูตรนี้จะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกทักษะตั้งแต่ระดับอนุบาล ทั้งหมด 4 หน่วยต่อปี อย่างต่อเนื่องหมดรวม 44 หน่วยไล่ระดับชั้นเรียนขึ้นไป โดยคุณครู English Native Speaker หรือครูชาวต่างชาติที่ผ่านการฝึกอบอรมอย่างดี ในแต่ละห้องจะกำหนดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 15-20 คนเท่านั้น โดยนักเรียนจะได้ใช้ภาษาสื่อสารทุกวัน และมีการทบทวนโดยครูไทยประจำชั้นผ่านสื่อการสอนทั้ง CD, DVD อย่างสม่ำเสมอ

นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้และซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ คุณครูจะไม่มีการแปลคำศัพท์จากภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้โดยไม่ต้องจดจำคำศัพท์ภาษาไทยหรือ ไวยกรณ์ เพื่อให้สามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและมีสำเนียงที่ดีเหมือนเจ้าของภาษา

หลักสูตรที่ดี...ที่สร้างรากฐานของภาษาอังกฤษให้แข็งแรง

GrapeSEED เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เริ่มตั้งแต่ เด็กอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถสร้างรากฐานที่ มั่นคงในการเรียนภาษาที่ 2 ให้กับเด็กได้ดี โดยพัฒนาหลักสูตรและใช้ในหลายบริบทดังนี้

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษในหลายๆประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
  • หลักสูตรด้านภาษาศาสตร์ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั่วไป
  • หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เกาหลี บราซิล

GrapeSEED ได้รับเลือกให้เป็นหลักสูตรที่สอนนักเรียนกว่า 30,000 คน ทั่วโลก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 GrapeSEED ได้มีส่วนช่วยให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษกว่า 30,000 คน ในโรงเรียน 400 แห่งใน 16 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ รัสเซีย มองโกเลีย จีน ไทย มาเลเซีย และ บราซิล เป็นต้น...และวันนี้ ที่โรงเรียนพรศิริกุล จะเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่สร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็ก ๆ กับหลักสูตรระดับสากล

The Five Pillars of “GrapeSEED English Communication Solution”

พื้นฐานสำคัญของ GrapeSEED

  • การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ส่วนมากเน้นการเรียนเกี่ยวกับกฎและหลักโครงสร้าง มากกว่าการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งต่างจาก GrapeSEED ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  • การพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ ระบบการเรียนรู้และทบทวนคำศัพท์ของ GrapeSEED นั้นถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอน โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ ประเภททั่วไป และคำศัพท์ทางด้านวิชาการ ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานและความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เด็ก
  • การเรียนรู้เสียงในเชิงภาษาศาสตร์ นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะออกเสียงอย่างถูกต้องเสมือนเจ้าของภาษา โดยฝึกการฟัง แยกแยะเสียงและเปลี่ยนเสียงต่างๆ ให้เป็นคำศัพท์และประโยคของภาษาอังกฤษ
  • การเรียนรู้วิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง
  • การเรียนรู้ด้านวิชาภาษาศาสตร์ แบ่งออกเป็นวิชาย่อยดังนี้ การอ่าน การเขียน และสะกดคำ วรรณคดี และการประพันธ์

GrapeSEED พัฒนานักเรียนให้เข้าใจ และสามารถสื่อสารและเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ

GrapeSEED ‘s Classroom Materials

สื่อการเรียนการสอนของ GrapeSEED ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ และเปิดรับทักษะใหม่ๆ โดยมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ อย่างหลากหลายรูปแบบ จากบทเรียนแต่ละบท ซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้และสอนอย่างละเอียดและแตกต่างกันออกไป โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ การวัดประเมินผล และแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการออกแบบเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนุกสนานอย่างแท้จริง

Positive Parent Involvement

หลักการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ GrapeSEED เปรียบเสมือนการนำเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูกลงในดินที่มี ความอุดมสมบูรณ์ การปลูกต้นไม้ให้เติบโตอย่างแข็งแรงนั้น เราต้องคอยพรวนดินและดูแลอย่างสม่ำเสมอ แสงสว่างของพระอาทิตย์นั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแสงสว่างและรอยยิ้มของผู้ปกครอง จะเป็นกำลังใจสำคัญให้นักเรียน ในการเรียนรู้และเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมีความสุข

 

“ พร้อมเปิดโลกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวคิดใหม่ไปพร้อมกับเรา...ที่โรงเรียนพรศิริกุล ”