กิจกรรมเด่น
Activities

ดูเม็กซ์พบเด็กๆ

ดูเม็กซ์ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ณ บริเวณ ลานหน้าเสาธง อาคารเรียนปฐมวัย 
สร้างความสนุกสนานให้เด็กๆ โดยเฉพาะ"พี่โดโด้" เด็กๆจะถูกใจเป็นพิเศษ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.