หลักสูตร
Curriculums

ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวการสอนแบบจิตปัญญาเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน โดยใช้วิธีการเรียนในรูปแบบของ กิจกรรมบูรณาการ เรียนปนเล่น โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง


ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างเยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย วิชาการ และคุณธรรม พร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำในการทำหน้าที่พัฒนาประเทศชาติต่อไป


ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวความคิดที่จะสร้างเยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งร่างกาย วิชาการ และคุณธรรม พร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้นำในการทำหน้าที่พัฒนาประเทศชาติต่อไป


เปิดสอนหลักสูตร Grape SEED โดยเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (More) หัวใจของการเรียน GrapeSEEDคือ สอนแบบเป็นธรรมชาติ ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เหมือนแม่สอนลูก โรงเรียนพรศิริกุล ได้นำหลักสูตร GrapeSEED มาสอนครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2558 ให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยม ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ โดยเน้นการสื่อสารแบบ “แม่สอนลูก” จากทฤษฎีความเชื่อที่ว่า แม่ทุกคนสอนลูกให้รู้ภาษาได้ก่อนที่จะมาโรงเรียน เราจึงนำร่องการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนผ่านเจ้าของภาษาและสื่อการเรียนการสอนที่ผ่านการวิจัยจำนวนมากถึง 44 หน่วย (44 Units) ทั้งจากการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะและความสนุกในการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารได้อย่างดีเลิศ เปิดประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมกันทุกห้องเรียน...  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


เป็นหลักสูตรเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ กระบวนการในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น