กิจกรรมเด่น
Activities

การอบรมหุ่นยนต์

10 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนพรศิริกุลได้จัดให้มีการอบรมเครื่องบินเครื่องร่อนและหุ่นยนต์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และเปิดให้โรงเรียนทั่วไปสามารถสมัคร เพื่อเข้าร่วมการอบรมได้ ซึ่งมีการนำเอาการเรียนรู้รูปแบบ STEM เข้ามาใช้กับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 มุ่งหวังให้นักเรียนได้เรียนโดยการปฏิบัติจริง คิดแก้ปัญหาได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้วิทยาศาตร์และความรู้ทั่วไป ที่นำมาประยุกต์ในการสร้างผลงานต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นชิ้นงานได้ อย่างมีความสุข