รู้จักโรงเรียน
About us

ประวัติความเป็นมา

 โรงเรียนพรศิริกุล เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ก่อตั้ง ปีพุทธศักราช 2509 เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยบุคคลตระกูล "พรศิริกุล"


วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีสติปัญญาดีสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข


 โรงเรียนพรศิริกุลได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ทั้งปริมาณ และคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสามารถ ผ่านการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 4 ประจำปี 2540 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 - 2546 จากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดตรัง และเป็นโรงเรียนแรกในเขตการศึกษา 4 และปีการศึกษา 2545 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา เขตการศึกษา 4

 ดังนั้นในปีการศึกษา 2545 ทางโรงเรียนได้ขออนุญาตขยาย ชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 เพื่อสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในแต่ละปีจะมี นักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากซึ่งทางโรงเรียนไม่สามารถให้บริการได้หมด ปี 2559 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ของโรงเรียนไปยังที่แห่งใหม่บนเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่เศษ เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม สามารถให้บริการแก่ผู้ปกครองและชุมชนได้เป็นอย่างดี เป็นสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีของท้องถิ่นต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ระยะที่ 3(vision)
ปีการศึกษา 2559 - 2561

 พัฒนาบุคลากรครูของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตของเยาวชนให้เป็นคนที่แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาตนเอง ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างมีความสุข


พันธกิจ Mission

โรงเรียนพรศิริกุล ปีการศึกษา 2556 - 2560

 • จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 • การจัดการกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากร ในโรงเรียน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
 • พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีคุณภาพมีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
 • พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย บนหลักเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญา

ปรัชญา philosophy

การศึกษา คือ การพัฒนาตน
Education is Self Developing


อัตลักษณ์ (Ergodic)

เก่ง ดี มีคุณธรรม


เอกลักษณ์ (Identity)

เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและเยาวชนในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 4 น. ID P.K. (of Pornsirikul school)

 • "เนี้ยบ" (Perfect)
  หมายถึง บุคลิกลักษณะของครูและนักเรียน การแต่งกาย ทรงผม รองเท้า สุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
 • "นุ่มนวล" (Gentle)
  หมายถึง คำพูด การพูดจาของครูและนักเรียนจะต้อง สุภาพ อ่อนหวาน ไพเราะ ไม่หยาบคาย แข็งกระด้าง
 • "นอบน้อม" (Deferential)
  หมายถึง พฤติกรรม กิริยา มารยาทของครู และนักเรียนจะต้องมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อม รู้จักวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยการกราบ การไหว้ การทำความเคารพ ถูกต้องตามแบบแผน
 • "นำหน้า" (Lead)
  หมายถึง ครูและนักเรียนจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถโดดเด่นเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน

คำขวัญของโรงเรียน

6 ร. รักเรียน รอบรู้ เรียบร้อย รวดเร็ว รับผิดชอบ รักชาติ

ร.1 รักเรียน : ครูและนักเรียนทุกคนจะต้องขยันหมั่นเพียร

ร.2 รอบรู้ : ครูและนักเรียนของโรงเรียนต้องเป็นเด็กฉลาด รอบรู้แก้ปัญหาได้

ร.3 เรียบร้อย : ครูและนักเรียนจะต้องมีมารยาทเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน รู้จักเคารพผู้ใหญ่

ร.4 รวดเร็ว : ครูและนักเรียนทุกคนจะต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี แข็งแรง ว่องไว กระฉับกระเฉง

ร.5 รับผิดชอบ : ครูและนักเรียนของโรงเรียนจะต้องมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อชุมชน สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

ร.6 รักชาติ : ครูและนักเรียนจะต้องมีความรักชาติและสำนึกในความ เป็นคนไทย มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ตราประจำโรงเรียน

ประกอบด้วย รัศมีของแสงจากเทียนไขวางบนยอดเสมาธรรมจักร บนช่อชัยพฤกษ์ และส่วนล่างมีตัวอักษรคำว่า โรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รัศมี หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้
เทียนไข หมายถึง ผู้นำทางปัญญาคือ ครู อาจารย์ หรือผู้ชี้นำความรู้
เสมาธรรมจักร หมายถึง ความรู้คู่คุณธรรม
ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ความสวยงาม ความสดชื่น
สัญลักษณ์รวม หมายถึง การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องอาศัยการมีบุคลากรที่ดี
มีความรู้ มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้บนพื้นฐานของความอบอุ่นและมีความสุข

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกแก้ว

สีประจำโรงเรียน

ชมพู - ฟ้า

ชมพู - ฟ้า เปรียบเสมือนความรัก ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ที่จะสร้างสรรค์เยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

สีชมพู หมายถึง ความรัก ความผูกพัน ระหว่างครู – นักเรียน

สีฟ้า หมายถึง ความเชื่อมั่นความปรารถนาดีของครูที่มีต่อศิษย์

อักษรย่อ พ.ก.

เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชชมพู-ฟ้า

เพลงมาร์ชพรศิริกุล

เพลงศักดิ์ศรีพรศิริกุล

เพลงจะจดจำพรศิริกุล